NEWS & UPDATES : 1. Android Apps NFE Nepal सञ्चालन सम्बन्धी2. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा3. सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)4. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना5. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड

Journal

S. N. Name Type Size View
1साक्षरता विशेषाङ्क २०७४application/pdf2.67 Mb
2कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७४application/pdf1.02 Mb
3साक्षरता विशेषाङ्क २०७२application/pdf9.14 Mb
4नीति तथा निर्देशिकाहरुको सँगालोapplication/pdf2.86 Mb

1

Choodamani Paudel
Director

This is an age of communication. The speedy development of information communication technology worldwide has led the people to access any kind of information of the worl

Read More

Dinesh Ghimire
Information Officer