NEWS & UPDATES : 1. सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)2. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना3. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड

NFEC - News

S. N. Name Date Size View
1सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)२०७४।०७।२०0.13 Mb
2लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना२०७३।०३।३०5.3 Mb
3निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड२०७४।०१।२८4.97 Mb

1

Choodamani Paudel
Director

This is an age of communication. The speedy development of information communication technology worldwide has led the people to access any kind of information of the worl

Read More

Dinesh Ghimire
Information Officer