NEWS & UPDATES : 1. सम्मान गरिएकाे2. अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, Sept. 8 का सन्दर्रभमा सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुको सूचना3. सूचीकृत गरिएको (अा‍.व. २०७४/०७५)4. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना5. सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७४/०७५)6. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड7. सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण8. विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

NFEC - News

S. N. Name Date Size View
1सम्मान गरिएकाे२०७४।०६।०१0.83 Mb
2अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, Sept. 8 का सन्दर्रभमा सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुको सूचना२०७४।०५।०७0.63 Mb
3सूचीकृत गरिएको (अा‍.व. २०७४/०७५)२०७४।०४।२७0.17 Mb
4लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना२०७३।०३।३०5.3 Mb
5सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७४/०७५)२०७४।०३।३०6.12 Mb
6निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड२०७४।०१।२८4.97 Mb
7सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण२०७३।०८।२३0.05 Mb

12

Choodamani Paudel
Director

This is an age of communication. The speedy development of information communication technology worldwide has led the people to access any kind of information of the worl

Read More

Dinesh Ghimire
Information Officer