NEWS & UPDATES : 1. Android Apps NFE Nepal सञ्चालन सम्बन्धी2. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा3. सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)4. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना5. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड

NFEC - News

S. N. Name Date Size View
1Android Apps NFE Nepal सञ्चालन सम्बन्धी२०७५।०४।०३1.39 Mb
2सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा२०७४।१२।१८0.1 Mb
3सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)२०७४।०७।२०0.13 Mb
4लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना२०७३।०३।३०5.3 Mb
5निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड२०७४।०१।२८4.97 Mb

1

xxx xxx
Director

This is an age of communication. The speedy development of information communication technology worldwide has led the people to access any kind of information of the worl

Read More

xxx xxx
Information Officer