NEWS & UPDATES : 1. सूचीकृत गरिएको (अा‍.व. २०७४/०७५)2. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना3. सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७४/०७५)4. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड5. सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण6. विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना7. Roster निवेदन format

NFEC - News

S. N. Name Date Size View
1सूचीकृत गरिएको (अा‍.व. २०७४/०७५)२०७४।०४।२७0.17 Mb
2लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना२०७३।०३।३०5.3 Mb
3सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७४/०७५)२०७४।०३।३०6.12 Mb
4निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड२०७४।०१।२८4.97 Mb
5सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण२०७३।०८।२३0.05 Mb
6विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना२०७३।०८।०१0.03 Mb
7Roster निवेदन format२०७३।०८।०१0.02 Mb

1

Choodamani Paudel
Director

This is an age of communication. The speedy development of information communication technology worldwide has led the people to access any kind of information of the worl

Read More

Dinesh Ghimire
Information Officer