Saturday May 27, 2017  |    

GOVERNMENT OF NEPAL
MINISTRY OF EDUCATION

Non-Formal Education Center

साक्षरता हाम्रो अधिकार

NEWS & UPDATES :

निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड           ||           सूची दर्ता २०७३-०७४           ||           सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण           ||           विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना           ||           Roster निवेदन format           ||           

Flexible Schooling Program Publications

Title Size File Type View
(FSP) तह दुई - English11263843application/pdf
(FSP) तह दुई - Math5396828application/pdf
(FSP) तह दुई - nepali7750683application/pdf
(FSP) तह दुई - Science7945144application/pdf
(FSP) तह दुई - Social10044242application/pdf