Saturday May 27, 2017  |    

GOVERNMENT OF NEPAL
MINISTRY OF EDUCATION

Non-Formal Education Center

साक्षरता हाम्रो अधिकार

NEWS & UPDATES :

निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड           ||           सूची दर्ता २०७३-०७४           ||           सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण           ||           विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना           ||           Roster निवेदन format           ||           

News/Notices

Title Date Size File Type View
निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड२०७४।०१।२८4965137application/pdf
सूची दर्ता २०७३-०७४२०७३।१०।१२451680application/pdf
सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण२०७३।०८।२३48123application/pdf
विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना२०७३।०८।०१33343application/pdf
Roster निवेदन format२०७३।०८।०१22529application/pdf