Saturday May 27, 2017  |    

GOVERNMENT OF NEPAL
MINISTRY OF EDUCATION

Non-Formal Education Center

साक्षरता हाम्रो अधिकार

NEWS & UPDATES :

निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड           ||           सूची दर्ता २०७३-०७४           ||           सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण           ||           विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना           ||           Roster निवेदन format           ||           

News/Notices

Title Date Size File Type View
पाठ्य पुस्तक छपाई सम्बन्धी सूचना२०७३।०८।१३16534application/pdf
निरन्तर शिक्षा तह एक र दुईका परिमार्जित मुद्रणीय प्रतिहरु२०७३।८।२१23522application/pdf
निरन्तर शिक्षा सहजकर्ता तालिम पुस्तिका २०७३२०७३।८।२४2328630application/pdf