Saturday May 27, 2017  |    

GOVERNMENT OF NEPAL
MINISTRY OF EDUCATION

Non-Formal Education Center

साक्षरता हाम्रो अधिकार

NEWS & UPDATES :

निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड           ||           सूची दर्ता २०७३-०७४           ||           सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण           ||           विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना           ||           Roster निवेदन format           ||           

Contacts

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

सानोठिमी, भक्तपुर

फोन नं. ६६३१२८८, ६६३४३६२

फ्याक्स नं. ९७७-१-६६३१२८०

पोष्ट बक्स नं. २१०४५

Email :  nfec2016@gmail.com

Website :  www.nfec.gov.np