NEWS & UPDATES : 1. Android Apps NFE Nepal सञ्चालन सम्बन्धी2. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा3. सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)4. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना5. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड

Document Archive

S. N. Name Date Size View
1सूची दर्ता २०७३-०७४२०७४।०३।१५0.25 Mb
2निरन्तर शिक्षा सहजकर्ता तालिम पुस्तिका २०७३२०७३।८।२४2.33 Mb
3सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण२०७३।०८।२३0.05 Mb
4निरन्तर शिक्षा तह एक र दुईका परिमार्जित मुद्रणीय प्रतिहरु२०७३।८।२१0.02 Mb
5पाठ्य पुस्तक छपाई सम्बन्धी सूचना२०७३।०८।१३0.02 Mb
6विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना२०७३।०८।०१0.03 Mb
7Roster निवेदन format२०७३।०८।०१0.02 Mb

1

xxx xxx
Director

This is an age of communication. The speedy development of information communication technology worldwide has led the people to access any kind of information of the worl

Read More

xxx xxx
Information Officer