NEWS & UPDATES : 1. सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)2. सम्मान गरिएकाे3. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना4. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड5. सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण6. विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना7. Roster निवेदन format

Document Archive

S. N. Name Date Size View
1सूची दर्ता २०७३-०७४२०७४।०३।१५0.25 Mb
2निरन्तर शिक्षा सहजकर्ता तालिम पुस्तिका २०७३२०७३।८।२४2.33 Mb
3निरन्तर शिक्षा तह एक र दुईका परिमार्जित मुद्रणीय प्रतिहरु२०७३।८।२१0.02 Mb
4पाठ्य पुस्तक छपाई सम्बन्धी सूचना२०७३।०८।१३0.02 Mb

1

Choodamani Paudel
Director

This is an age of communication. The speedy development of information communication technology worldwide has led the people to access any kind of information of the worl

Read More

Dinesh Ghimire
Information Officer