NEWS & UPDATES : 1. Android Apps NFE Nepal सञ्चालन सम्बन्धी2. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा3. सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)4. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना5. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड

Contacts

नेपाल सरकार

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

सानोठिमी, भक्तपुर

फोन नं. ६६३१२८८, ६६३४३६२

फ्याक्स नं. ९७७-१-६६३१२८०

पोष्ट बक्स नं. २१०४५

Email :  nfec2016@gmail.com

Website :  www.nfec.gov.np

xxx xxx
Director

This is an age of communication. The speedy development of information communication technology worldwide has led the people to access any kind of information of the worl

Read More

xxx xxx
Information Officer