NEWS & UPDATES : 1. marknoob2. marknoob3. ayu4. pada5. marknoob6. Android Apps NFE Nepal सञ्चालन सम्बन्धी7. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा8. सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण

नेपाल सरकार
शिक्षा मन्त्रालय
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सि.नं विवरण ब. उ. शि. नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय
No Data Found